foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Odmienne:

Nieodmienne:

rzeczownik

przysłówek

czasownik

zaimek przysłowny

przymiotnik

przyimek

liczebnik

spójnik

zaimek (rzeczowny,     przymiotny, liczebny)

wykrzyknik

 

 

partykuła

 

ODMIENNE CZĘŚCI MOWY:

 

RZECZOWNIK

Odpowiada na pytanie kto? co?

Rzeczowniki są nazwami osób, zwierząt, rzeczy, zjawisk i pojęć abstrakcyjnych.

Odmieniają się przez przypadki(deklinacja) i liczby (pojedyncza lub mnoga) oraz posiadają określony rodzaj gramatyczny -

(w liczbie pojedynczej: męski, żeński, nijaki; w liczbie mnogiej: męskoosobowy, niemęskoosobowy).

 

CZASOWNIK

Odpowiada na pytanie co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie?

Czasowniki oznaczają czynności lub stany.

Odmienia się przez osoby, liczby, rodzaje, czasy, tryby, strony i tzw. aspekty.

Czasowniki dzielą się na dokonane i niedokonane.

 

PRZYMIOTNIK

Odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie? czyj? czyja? czyje? który? która? które?

Przymiotniki stanowią określenia rzeczowników i nazywają właściwości osób i przedmiotów.

Podobnie jak rzeczowniki odmieniają się przez przypadki, liczby, posiadają określony rodzaj gramatyczny.

Przymiotniki podlegają również stopniowaniu. Wyróżniamy trzy stopnie: równy, wyższy i najwyższy.

Przymiotniki można stopniować

- regularnie (ładny, ładniejszy, najładniejszy);
- nieregularnie (zły, gorszy, najgorszy);

- opisowo (chory, bardziej chory, najbardziej chory).

  

LICZEBNIK

Odpowiada na pytanie ile? który z kolei?

Liczebniki - liczebność lub kolejność.

Odmienia się podobnie jak rzeczowniki przez przypadki, liczby, rodzaje.

Liczebniki możemy podzielić na główne, porządkowe, zbiorowe, nieokreślone i ułamkowe.

 

ZAIMEK

Rzeczowny: Odpowiada na pytanie kto? co?

Podobnie jak rzeczownik, który zastępuje, zaimek rzeczowny może pełnić rolę podmiotu lub dopełnienia.

Przymiotny: Odpowiada na pytanie jaki? jaka? jakie? Zastępuje przymiotnik.

Może pełnić w zdaniu funkcję przydawki.

Liczebny: Odpowiada na pytanie ile? który z kolei? Zastępuje liczebnik.

W zdaniu przeważnie pełni funkcję przydawki. 

 

NIEODMIENNE CZĘŚCI MOWY:

 

PRZYSŁÓWEK:

Odpowiada na pytanie jak? kiedy? gdzie?

Najczęściej stanowi określenie czasownika, przymiotnika, bądź innego przysłówka.

 

ZAIMEK PRZYSŁOWNY:

Odpowiada na pytanie jak? kiedy? gdzie?

Zastępuje przysłówek.

W zdaniu może pełnić rolę okolicznika.

 

PRZYIMEK:

Są to wyrazy niesamodzielne.

Np. na, obok, przed, za, pod, przy.

Łącza się przeważnie z rzeczownikami lub zaimkami rzeczownymi.

Przyimek wraz z rzeczownikiem tworzy wyrażenie przyimkowe tworzą z nimi określenia czasowników, innych rzeczowników, przymiotników lub przysłówków.

 

SPÓJNIK:

Łączy wyrazy oraz zdania składowe w zdaniu złożonym.

 

WYKRZYKNIK:

Wyraża różnego rodzaju emocje (och!, ach!, oj!, ojej!) lub oddaje dźwiękonaśladowczo różne odgłosy (brzdęk!, bum!, łup!).

 

PARTYKUŁA:

Są to wyrazy niesamodzielne, zazwyczaj służą wzmocnieniu znaczenia samodzielnych wyrazów (-by, -bym, byśmy, -byście, -byś, -że, -ż).

Czasem mogą też modyfikować znaczenie samodzielnego wyrazu (nie, już, niech, by).

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2019 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.